کد VHDL قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد سینوسی، مربعی، مثلثی، دندانه اره ای

کد VHDL قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد سینوسی، مربعی، مثلثی، دندانه اره ای

کد VHDL قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد سینوسی، مربعی، مثلثی، دندانه اره ای
 • کد VHDL قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد:

  • سینوسی
  • مربعی
  • مثلثی
  • دندانه اره ای

    امکان تنظیم فاز و فرکانس شکل موج خروجی در کد VHDL در نظر گرفته شده است.

  این کد در FPGA پیاده سازی شده و صحت عملکرد آن تضمین شده است:

  ورودی ها و خروجی ماژول بصورت زیر می باشد:

  --==============================

  entity generator is
  port (
  DATA : in std_logic_vector(5 downto 0);
  SEL : in std_logic_vector(1 downto 0);
  PS : in std_logic;
  FR : in std_logic;
  CLR : in std_logic;
  CE : in std_logic;
  Q : out std_logic_vector(7 downto 0);
  CLK : in std_logic);

 • end generator;

  --=============================


خرید آنلاین